Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Filter by Categories
Ortopédia
Vyberte stranu

Všeobecné obchodné podmienky

(ĎALEJ AJ AKO „VOP“) 

I. Základné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je RS-com, s.r.o., so sídlom Beňadická 17, 851 06 Bratislava SR, IČO: 35 959 541 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, odd.: Sro., vl. č.37927/B (ďalej aj ako „poskytovateľ”), a objednávateľom. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby (ďalej len „zmluva„) vyhľadania a rezervácie voľného termínu (ďalej len „služba“) u vybraného obchodného partnera z ponuky poskytovateľa (ďalej len „konečný poskytovateľ“) prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa na adrese: www.terminulekara.sk (ďalej aj ako „internetový portál poskytovateľa“). 

Pre vylúčenie pochybností, predmetom zmluvy v žiadnom prípade nie je poskytnutie zdravotnej starostlivosti a ani služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou podľa zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 

Objednávateľ zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

Zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku a komunikácia rovnako prebieha v Slovenskom jazyku. 

Objednávateľom môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu spotrebiteľských a podnikateľských vzťahov, najmä s prihliadnutím na zvýšenú ochranu spotrebiteľov je nutné zvýšiť pozornosť pri čítaní týchto VOP a dôsledne rozlišovať ustanovenia, ktoré obsahujú pojmy „objednávateľ“, „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, pričom „objednávajúcim“ je označený „spotrebiteľ“ a „podnikateľ“, ale napr. „spotrebiteľom“ nie označený „podnikateľ“. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 

Podnikateľom sa rozumie najmä: 

– osoba zapísaná v obchodnom registri, 

– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, 

– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

Podnikateľom sa pre účely VOP rozumie aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva služby pre účely svojej podnikateľskej činnosti. Ak objednávateľ uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) alebo daňové identifikačné číslo (DIČ), tak platí, že objednávku služby realizuje pre svoju podnikateľskú činnosť a berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú v týchto VOP na podnikateľov. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP a ani zmluvou medzi poskytovateľom a objednávateľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami Slovenského právneho poriadku, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a zmluvou, má prednosť text zmluvy. 

II. Identifikácia poskytovateľa 

obchodné meno: RS – com, s.r.o. 

sídlom: Beňadická 17, 851 06 Bratislava IČO: 35 959 541 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, 

vložka číslo 37927/B 

DIČ: 2022069170 IČ DPH: SK2022069170 emailová adresa: callcentrum@rscom.sk 

telefónne číslo: +421 911 17 26 26

bankové spojenie: 

peňažný ústav: Tatra Banka 

IBAN: SK3111000000002626766445 SWIFT (BIC): TATRSKBX 

III. Spôsob uzatvárania zmluvy 

Všeobecné podmienky 

Návrh na uzavretie zmluvy zasiela objednávateľ poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára (ďalej aj ako „objednávka“) v internetovom portáli poskytovateľa. 

Predmetom zmluvy je poskytnutie služby za cenu uvedenú v internetovom portáli poskytovateľa. Poskytovateľ môže pri službe uvedenej v internetovom portáli poskytovateľa určiť, že určené služby môžu byť využité len za určitých podmienok (poveternostné podmienky, zdravotný stav klienta a pod.). 

Zmluvu môže objednávateľ uzavrieť aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná až okamihom, keď s ňou prejaví súhlas (ďalej aj ako „určená osoba“), pokiaľ určená osoba nedá súhlas alebo súhlas odoprie pre takúto službu tak platí, že zmluva bola uzatvorená iba medzi poskytovateľom a objednávateľom. Objednávateľ v celom rozsahu zodpovedá za úplné a riadne sprostredkovanie všetkých potrebných informácií určenej osobe, najmä ju musí oboznámiť so zmluvnými podmienkami a týmito VOP. 

Po odoslaní objednávky obdrží objednávateľ na svoju e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa (ďalej aj ako „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu objednávateľa môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky, najmä informácie stave objednávky, o zaplatení ceny alebo potvrdenie o objednaní služby. 

Akceptácia objednávky je informácia pre objednávateľa, že návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy zo strany poskytovateľa bol prijatý a bude spracovaný. Akceptácia objednávky nepredstavuje potvrdenie o uhradení ceny za objednané službu. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii služby, ktorej poskytnutie je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene služby, údaj o lehote poskytnutia služby, názov a údaje o mieste, kde bude služba poskytnutá a údaje o prípadnej cene, podmienkach, údaje o prípadnej cene a podmienkach nákladov súvisiacich s poskytnutím služby, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje. 

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom je uzatvorená momentom odoslania objednávky objednávateľom. V prípade, že objednávateľ nedostane v lehote dvoch (2) dní od odoslania objednávky akceptáciu objednávky, tak je objednávateľ povinný kontaktovať poskytovateľa za účelom overenia, či objednávka bola riadne poskytovateľovi doručená. 

Osobitná úprava pre spotrebiteľa 

V prípade spotrebiteľa akceptácia objednávky predstavuje potvrdenie o uzatvorení zmluvy podľa § 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa.  

Zmluva sa uzatvára elektronicky bez vlastnoručného podpisu zmluvy. Zmluvné podmienky tvoria tieto VOP, popis služby uvedený v internetovom portáli poskytovateľa, objednávateľom vyplnená objednávka a akceptácia objednávky. 

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa 

Poskytovateľ je povinný: 

– poskytnúť na základe objednávky objednávateľovi (určenej osobe) službu v dohodnutom rozsahu, kvalite, lehote a termíne; 

– zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR; 

– bezodkladne po uzatvorení zmluvy, najneskôr však spolu s poskytnutím služby poskytnúť objednávateľovi potvrdenie o uzatvorení zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu; 

– odovzdať objednávateľovi (určenej osobe) najneskôr spolu s poskytnutím služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 

Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od objednávateľa za poskytnutú službu. 

V. Práva a povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ pred odoslaním objednávky je týmto informovaný o tom, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť cenu za objednanú službu. 

Objednávateľ je povinný: 

– umožniť poskytovateľovi poskytnutie objednanej služby; 

– zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na poskytnutie služby; 

– oznámiť poskytovateľovi najneskôr pri dohode o termíne poskytnutia služby potrebné údaje o objednávateľovi alebo určenej osobe v prípade, ak má byť služba poskytnutá inej osobe ako priamo objednávateľovi; následná zmena určenej osoby je možná len so súhlasom poskytovateľa; 

– dohodnúť konkrétny termín a miesto dodania služby spôsobom uvedeným v objednávke alebo v akceptácii objednávky, a to v lehote určenej na poskytnutie služby, pri popise služby v internetovom portáli poskytovateľa; ak nie je uvedené inak, tak je táto lehota tri (3) mesiace odo dňa zaplatenia kúpnej ceny; v prípade, ak v tejto lehote nedôjde z dôvodu na strane objednávateľa k poskytnutiu služby, záväzok poskytovateľa poskytnúť objednanú službu zaniká bez nároku objednávateľa na kompenzáciu alebo vrátenie ceny; 

– preukázať sa potvrdením o objednávke a zaplatení služby v mieste poskytnutia služby, inak mu môže byť poskytnutie služby odopreté bez nároku na kompenzáciu (to platí aj pre prípad poskytovania služby určenej osobe, kde túto povinnosť musí splniť určená osoba); objednávateľ ako aj určená osoba, zodpovedá za to, že v čase poskytnutia služby je zdravotne spôsobilý na prijatie plnenia služby, a že nič nebráni tomu, aby mu boli služby poskytnuté; pokiaľ poskytovateľ uvádza akékoľvek riziká alebo požiadavky na zdravotný stav objednávateľa (určenej osoby), jeho vek, ustrojenie (oblečenie, obuv) a podobne, a tieto objednávateľ (určená osoba) v čase poskytovania služby nespĺňa, je poskytovateľ alebo konečný poskytovateľ oprávnený odoprieť poskytnutie služby objednávateľovi (určenej osobe) bez nároku na kompenzáciu. 

Objednávateľ má právo na poskytnutie služby v rozsahu, kvalite, lehote, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 

Objednávateľ (určená osoba) využívajú objednané služby na vlastné nebezpečenstvo. 

VI. Dodacie podmienky  

Služba 

Obvyklá dostupnosť služby s predpokladaným termínom jej zabezpečenia je uvedená v popise pri každej službe v internetovom portáli poskytovateľa. Tieto informácie sa však môžu bez upozornenia zmeniť (napr. z dôvodu zaslania viacerých objednávok na rovnakú službu) a poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkanej služby vo všetkých alebo niektorých odberných miestach. 

V prípade objednávky služieb sa objednávateľ riadi podmienkami, ktoré sú zverejnené, resp. uvedené v akceptácii objednávky alebo v potvrdení nákupe služby. 

Pokiaľ popis služby alebo akceptácia objednávky uvádzajú potrebu dohodnúť konkrétny termín alebo miesto poskytnutia služby, tak je objednávateľ povinný si tieto podmienky dohodnúť spôsobom uvedeným v popise služby alebo akceptácii objednávky. 

Rezervácia termínu a miesta poskytovania konkrétnej služby je záväzná. Rezervácia musí byť urobená v dostatočnom predstihu pred uplynutím doby na poskytnutie služby, inak poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby na poskytnutie služby. 

Objednávateľ berie na vedomie, že rezervácia by mala byť vykonaná najmenej dva až šesť týždňov pred plánovaným termínom dodania služby. Rezerváciu je možné zo strany objednávateľa zrušiť najneskôr päť (5) pracovných dní pred dohodnutým termínom dodania služby a objednávateľ je oprávnený dohodnúť nový termín dodania služby v rámci zostávajúcej lehoty na poskytnutie služby. 

Zrušenie termínu objednávateľom bez udania dôvodu alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo na strane určenej osoby (konečného príjemcu služby) po tejto lehote je spoplatnené storno poplatkom 50% ceny, pričom objednávateľ má právo na rezerváciu nového termínu poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby na poskytnutie služby za predpokladu doplatenia ceny dohodnutej služby. 

Zrušenie termínu poskytovateľom bez udania dôvodu alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo konečného poskytovateľa nie je spoplatnené, pričom poskytovateľ spolu s oznámením o zrušení rezervácie pôvodného termínu ponúkne objednávateľovi rezerváciu náhradného termínu. V prípade ak objednávateľ nebude súhlasiť s rezerváciou náhradného termínu alebo ak sa nevyjadrí v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu poskytovateľa, poskytovateľ je povinný vrátiť zaplatenú cenu na účet poskytovateľa, z ktorého poskytovateľ prijal cenu od objednávateľa. 

Pri zrušení rezervácie v deň poskytnutia služby alebo v prípade nedostavenia sa na miesto poskytnutia služby u konečného poskytovateľa nemá objednávateľ nárok na vrátenie zaplatenej ceny. 

Cena 

Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom portáli poskytovateľa sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné a obsahujú aj príslušnú DPH, respektíve všetky dane a poplatky, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie služby zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za doplnkové služby alebo dopravu, ktoré sú uvádzané až v rámci rekapitulácie objednávky pred jej záväzným potvrdením s povinnosťou platby a ich výška sa odvíja od voľby objednávateľa. 

Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade, ak objednávateľ objedná služby za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby internetového portálu poskytovateľa, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo objednávateľ obdržal akceptáciu objednávky. Poskytovateľ v takomto prípade objednávateľa informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce: 

– cena služby je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje obstarávaciu cenu); 

– u ceny služby chýba alebo je navyše jedna či viac číslic; 

– zľava na službu presahuje viac ako 30 % bez toho, aby služby boli súčasťou zvláštnej reklamnej kampane.  

VII. Termín dodania 

Dodanie služby je časovo obmedzené, t.j. záväzok poskytovateľa poskytnúť zakúpenú službu je časovo obmedzený, a to na tri (3) mesiace odo dňa zaplatenia ceny, pokiaľ v akceptácii objednávky alebo v potvrdení o objednávke služby nie je uvedené inak. 

Ak sa má na základe zmluvy poskytnúť služba spotrebiteľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, tak spotrebiteľ musí dať osobitný výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, inak poskytovateľ nie je povinný poskytnúť službu skôr ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

V prípade, že spotrebiteľ oznámi poskytovateľovi, že chce dodať službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, od zmluvy však môže odstúpiť do momentu úplného prijatia služby. Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

Poskytovateľ poskytne službu v konkrétnom termíne dohodnutom s objednávateľom, ktorý musí byť určený v rámci lehoty uvedenej v akceptácii objednávky. Po uplynutí tejto lehoty stráca objednávateľ nárok na poskytnutie objednanej služby bez nároku na kompenzáciu alebo vrátenie ceny. 

Predĺženie uvedenej lehoty je možné iba na základe súhlasu poskytovateľa, podmienky predĺženia lehoty je nutné si dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo písomne najneskôr päť (5) pracovných dní pred uplynutím lehoty na dodanie služby. 

Poskytovateľ je oprávnený z objektívnych dôvodov (napr. poveternostné podmienky, kapacity letiska, technický stav lietadiel, kapacity konečného poskytovateľa) zmeniť termín poskytovania služieb, ktorý oznámi objednávateľovi. 

Ak poskytovateľ nesplnil svoj záväzok poskytnúť službu v dohodnutej lehote z iného dôvodu než na strane objednávateľa alebo určenej osoby, objednávateľ ho vyzve, aby poskytol službu v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak poskytovateľ neposkytne službu ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ je následne oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

VIII. Miesto dodania a doručovanie 

Objednávateľ (určená osoba) je povinný prijať plnenie služby v mieste, ktoré je poskytovateľom alebo konečným poskytovateľom a objednávateľom dohodnuté v zmluve alebo iným dohodnutým spôsobom v čase pred poskytovaním služby. 

Služby poskytovateľ obvykle poskytuje objednávateľovi alebo ním určenej osobe na mieste dohodnutom zmluvnými stranami, t. j. podľa voľby objednávateľa z výberu dostupného na internetovom portáli poskytovateľa v čase zadania objednávky. 

Poskytovateľ je oprávnený z objektívnych dôvodov (napr. poveternostné podmienky, kapacity konečného poskytovateľa) zmeniť miesto poskytovania služby, ktoré včas oznámi objednávateľovi. 

Cena za poskytnutie služby nezahŕňa dopravu objednávateľa (určenej osoby) na miesto poskytovania služby. Cena za poskytnutie služby nezahŕňa žiadne ďalšie služby. 

V prípade, ak objednávateľ alebo konečný poskytovateľ poskytne službu objednávateľovi (určenej osobe) na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne, objednávateľ (určená osoba) je povinný prijať plnenie služby a podpísať protokol o zaplatení ceny a poskytnutí služby.  

Služba sa považuje za poskytnutú a prijatú okamihom poskytnutia služby objednávateľovi (určenej osobe). Poskytnutím služby objednávateľovi (určenej osobe) sa rozumie poskytnutie služby na dohodnutom mieste, prijatie plnenia služby objednávateľom (určenou osobou). 

V prípade zistenia existencie vady poskytovania služby je poskytovateľ alebo konečný poskytovateľ povinný umožniť objednávateľovi (určenej osobe) vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady služby, ktorého správnosť potvrdí poskytovateľ alebo konečný poskytovateľ. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného poskytovateľovi sa môže následne objednávateľ rozhodnúť, či príjme službu s vadou a uplatní si následne zľavu alebo neprijme službu s vadou a bude uplatní si nároky z reklamácie vád. 

IX. Právo na odstúpenie od zmluvy 

Dôvody na odstúpenie od zmluvy 

Ak poskytovateľ nesplnil svoj záväzok dodať služby v lehote dohodnutej v zmluve, tak ho objednávateľ vyzve, aby dodal služby v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak poskytovateľ nedodá služby ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a poskytovateľ je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú časť ceny v lehote štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. 

Ak poskytovateľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy z dôvodu nedostupnosti techniky potrebnej na poskytnutie služby, nemožnosti plnenia služby z dôvodu na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak konečný poskytovateľ dohodnutý v zmluve prerušil, činnosť alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný poskytnúť službu objednávateľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a zároveň je povinný ponúknuť objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre objednávateľa odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku). V takomto prípade môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo stornovať objednávku doručením e-mailu. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov podľa tohto bodu, je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu dohodnutú v zmluve v lehote štrnásť (14) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade, ak objednávateľ v primeranej lehote, spravidla v lehote štrnásť (14) dní, neprijme náhradné plnenie ponúkané poskytovateľom a ani neodstúpi od zmluvy, je poskytovateľ oprávnený sám odstúpiť od zmluvy s tým, že objednávateľovi vráti už zaplatenú cenu. 

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade závažného porušenia povinností objednávateľa, najmä povinnosti uhradiť cenu za objednané služby. 

Právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu – spotrebiteľ 

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu má výlučne spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov a dôvodov uvedených v tomto článku VOP. 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa poskytnutia služieb do štrnásť (14) dní od uzatvorenia zmluvy (zaslania akceptácie objednávky) aj bez uvedenia dôvodu, ak nejde o prípady vylúčenia možnosti odstúpenia od zmluvy uvedené nižšie. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

Forma odstúpenia od zmluvy 

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy tak, že poskytovateľa písomne, prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy umiestneného na príslušnej podstránke internetového portálu poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovej adrese fakturacia@rscom.sk  informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti. 

V odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uviesť číslo objednávky, dátum objednávky a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytovateľ poskytne objednávateľovi potvrdenie o odstúpení od zmluvy na trvanlivom nosiči (napr. e-mailom uvedeným vo formulári na odstúpenie od zmluvy). 

V prípade spotrebiteľa sa lehota odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty. 

Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného spotrebiteľom a po započítaní nárokov voči spotrebiteľovi vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

X. Výhrada dodania 

Dodanie služby sa uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky. 

Služby sa poskytujú len na území Slovenskej republiky. 

XI. Platobné podmienky 

Cena za službu dohodnutá v zmluve medzi poskytovateľom a objednávateľom je uvedená pri každej službe v internetovom portáli poskytovateľa a v akceptácii objednávky. 

Platba je možná iba v mene EUR. 

Objednávateľ je povinný zaplatiť za objednanú službu predtým ako bude služba poskytnutá. 

Možnosti platby sú nasledovné: 

– platba kartou; 

– platba vopred bankovým prevodom. 

Objednávateľ si spôsob platby záväzne vyberá pri zostavovaní objednávky. Všetky spôsoby platby možno vybrať pred záväzným odoslaním objednávky. Platba zaslaním hotovosti alebo šekov nie je možná. 

Iné možnosti platby sú možné iba po dohode s poskytovateľom. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch vylúčiť určité možnosti platby. 

XII. Reklamácie – reklamačný poriadok 

V prípade, že poskytnutá služba má vady, objednávateľ je povinný postupovať podľa reklamačného poriadku uvedeného nižšie. 

V tejto súvislosti musí podnikateľ zobrať do úvahy, že v prípade objednávky služby podnikateľom sa právne vzťahy týkajúce sa záruky a zodpovednosti za vady riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, na podnikateľov sa nevzťahuje ochrana poskytovaná spotrebiteľom, čiže podnikateľ nemá rovnaké práva ako spotrebiteľ a reklamácia môže byť pri podnikateľovi vybavená odlišným spôsobom ako u spotrebiteľa. Aj vzhľadom na vyššie právne povedomie podnikateľov o právnej úprave sa tento reklamačný poriadok vzťahuje najmä na spotrebiteľa, niektoré otázky týkajúce sa vád a záruky sú však upravené nižšie aj pre podnikateľov. 

Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že služba bola poskytnutá v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov a že služba zodpovedá popisu, ktorý bol o tejto službe uvedený na stránke internetového portálu poskytovateľa v čase objednania služby alebo v akejkoľvek sprievodnej dokumentácií dodanej so službou. 

Nie je možné reklamovať služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené alebo rezervované. 

Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

V prípade spotrebiteľa, ak ide o odstrániteľnú vadu služby, má spotrebiteľ právo, aby bola služba bezplatne, včas a riadne odstránená formou poskytnutia nového termínu objednaných služieb alebo samotného poskytnutia objednanej služby. Ak je to objektívne možné, môže spotrebiteľ namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke poskytovateľa s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú službu za bezchybnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti a ak je to s ohľadom na charakter služby možné. 

V prípade spotrebiteľa, ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby bola služba poskytnutá, má spotrebiteľ právo (ak je to objektívne možné) namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby za inú aktuálnu službu v ponuke poskytovateľa s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi pôvodnou cenou a cenou aktuálne ponúkanej služby alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale zároveň o opakovanú odôvodnenú reklamáciu. Ak má služba neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby bola služba poskytnutá, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny služby. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi hodnotu objednanej služby, vrátane ďalších poplatkov (napr. poštovné). 

Poskytovateľ a objednávateľ môžu na základe písomnej dohody zvoliť aj iný spôsob vybavenia reklamácie než ako je uvedené vyššie. 

Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi existenciu vady služby/poskytnutia služby bezodkladne po dodaní chybného plnenia. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ďalšie vady alebo škody, ktorým by bolo možné zabrániť pokiaľ by sa o vade služby/poskytnutia služby poskytovateľ dozvedel včas. 

Ak reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadnej reklamácie, poskytovateľ o tom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Poskytovateľ o uplatnení riadnej reklamácie spotrebiteľovi vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu odovzdá alebo zašle spotrebiteľovi. Dňom uvedeným v tomto protokole začína reklamačné konanie. 

V prípade reklamácie uplatnenej spotrebiteľom poskytovateľ rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, o čom bezodkladne informuje spotrebiteľa osobne, telefonicky, SMS alebo emailom. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu, ktorá spĺňa parametre reklamovanej služby. Reklamovaná služba sa považuje za poskytnutú spotrebiteľovi (určenej osobe) keď ju prijme spotrebiteľ (určená osoba). 

XIII. Riešenie sporov 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. 

Objednávateľ, v prípade nespokojnosti so službou, by mal pred využitím iných právnych prostriedkov svoju nespokojnosť oznámiť najskôr poskytovateľovi a určiť mu primeranú lehotu na reakciu, aby poskytovateľ mal možnosť bezodkladne vec vyriešiť k spokojnosti objednávateľa a predísť tak prípadným nedorozumeniam .

Ak má objednávateľ pocit, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva je zároveň oprávnený podať na poskytovateľa sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti, tzv. platformy RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorý je dostupný na odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

XIV. Ochrana osobných údajov 

Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ pred uzatvorením zmluvy a pri uzatvorení zmluvy s objednávateľom spracúva osobné údaje objednávateľa alebo tretích osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú upravené nasledovne: 

odkaze. 

Prevádzkovateľ osobných údajov; osoba, ktorá spracúva Vaše osobné údaje: 

Prevádzkovateľom osobných údajov je poskytovateľ uvedený v čl. II (Identifikácia poskytovateľa) týchto VOP. 

Právny základ a účely spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje poskytnuté objednávateľom sú spracúvame na základe zmluvného základu, t.j. na základe údajov poskytnutých pri objednávke služby, bez spracúvania osobných údajov o objednávateľovi nemôžeme poskytnúť službu. 

Účelom spracúvania osobných údajov na základe zmluvného základu je zabezpečenie obchodnej činnosti poskytovateľa, najmä identifikovanie objednávateľa pri poskytnutí služby, zasielanie reklamných informácií, vybavovanie reklamácií, vystavovanie daňových dokladov. 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

O objednávateľovi poskytovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov: 

– identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, preukazu, titul); 

– kontaktné údaje (adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa); 

Doba spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje uchovávala poskytovateľ najviac dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa poskytovateľ riadi osobitnými predpismi, ktoré mu stanovujú lehoty uchovávania osobných údajov alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje sa však spracúvajú minimálne po dobu, kým je riadne dodaná služba a kým nie je poskytnutá služba bez vád. Osobné údaje sa následne spracúvajú maximálne desať (10) rokov najmä z dôvodu možných kontrol a preukázania splnenia si zákonných povinností počas dodania služby. 

Osobné údaje sú získavané nasledovne: 

Osobné údaje, ktoré o objednávateľovi spracúva poskytovateľ, pochádzajú od objednávateľa a boli poskytnuté pri objednaní služby alebo pri registrácii v internetovom portáli poskytovateľa. 

Osobné údaj poskytuje poskytovateľ nasledovným subjektom: 

Osobné údaje o objednávateľovi poskytovateľ poskytuje iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov: 

– podnikateľom zabezpečujúcim vedenie účtovníctva a spravovanie daňovej agendy; 

– komunikácia s bankou týkajúca sa platieb za tovary alebo služby;  

– konečnému poskytovateľovi, ktorého si zvolil objednávateľ pri uzatvorení zmluvy alebo alternatívnemu konečnému poskytovateľovi v prípade zmeny pôvodne zvoleného konečného poskytovateľa z dôvodov uvedených v týchto VOP; 

– iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov o objednávateľovi ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu oprávnených záujmov poskytovateľa (napr. súdom, polícií, správnym orgánom, advokátom a pod.). 

Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ): 

Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín. 

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov: 

Práva objednávateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov sú minimálne nasledovné: 

– právo na prístup – objednávateľ môže požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva; 

– právo na opravu – objednávateľ môže požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva; 

– právo na výmaz – okrem ďalších dôvodov uvedených v GDPR objednávateľ môže požiadať, aby poskytovateľ vymazal osobné údaje v prípade, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: 

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

(ii) objednávateľ namieta voči spracúvaniu vykonávanom na oprávnenom záujme poskytovateľa; 

(iii) osobné údaje podľa názoru objednávateľa poskytovateľ spracúva nezákonne; 

– právo na obmedzenie spracúvania – objednávateľ môže poskytovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: 

(i) objednávateľ namietol presnosť osobných údajov; 

(ii) spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale objednávateľ nechce výmaz týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia; 

(iii) poskytovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale objednávateľ ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov; 

(iv) objednávateľ vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, náš oprávnený záujem), a to až kým nebude overené, že oprávnené záujmy poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami objednávateľa; 

– právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: www.dataprotection.gov.sk. 

Všetky otázky a žiadosti ohľadom ochrany osobných údajov je potrebné zaslať na nasledovnú emailovú adresu: fakturacia@rscom.sk 

XV. Záverečné ustanovenia 

Tieto VOP v znení účinnom v deň uzatvorenia zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ. 

Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa uskutočňuje Slovenská obchodná inšpekcia, web stránka: www.soi.sk. 

Objednávateľ je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

V prípade otázok k týmto VOP alebo ku zmluve môže objednávateľ kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom e-mailu. 

Stránky poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na stránky iných subjektov. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby ponúkané na týchto stránkach. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 01.09.2023