Podmienky a pravidlá

Vitajte na stránke Termín u lekára!

Tieto podmienky stanovujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky spoločnosti RS - com, s.r.o., ktorá sa nachádza na adrese http://terminulekara.sk/.

Prístupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní stránky Termín u lekára, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, Oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky Zmluvy: "Klient", "Vy" a "Váš" sa vzťahuje na Vás, osobu prihlásenú na tejto webovej stránke a vyhovujúcu podmienkam spoločnosti. "Spoločnosť", "Naše", "My", "Naše" a "Nás", sa vzťahuje na našu Spoločnosť. "Strana", "Strany" alebo "My", sa vzťahuje na klienta aj na nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a odmenu za platbu potrebnú na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi Sk a na ich základe. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, písanie veľkých písmen a/alebo on/ona alebo oni, sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

Cookies

Používame súbory cookie. Vstupom na stránku Termín u lekára ste vyjadrili súhlas s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti RS - com, s.r.o.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú získať údaje používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie sa na našej webovej stránke používajú na umožnenie funkčnosti určitých oblastí, aby sa uľahčila návšteva našej webovej stránky. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partnerskí/reklamní partneri.

Licencia

Ak nie je uvedené inak, vlastníkom práv duševného vlastníctva všetkých materiálov na stránke Termín u lekára je spoločnosť RS - com, s.r.o. a/alebo jej poskytovatelia licencií. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup z Termín u lekára je možný pre vaše osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

Táto dohoda sa začína dňom jej podpísania.

Niektoré časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Spoločnosť RS - com, s.r.o. nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani neskúma komentáre pred ich uvedením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti RS - com, s.r.o.,jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi RS - com, s.r.o. nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa komentárov na tejto webovej stránke.

Spoločnosť RS - com, s.r.o. si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:

Týmto udeľujete spoločnosti RS - com, s.r.o. nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných používať, reprodukovať a upravovať akékoľvek vaše komentáre vo všetkých formách, formátoch alebo médiách.

Hypertextové prepojenie na náš obsah

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu:

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak o tom rozhodneme: (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch, a to v prípade, ak: a) odkaz nebude pôsobiť nepriaznivo na nás alebo na naše akreditované podniky; b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu RS - com, s.r.o.; a d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu RS - com, s.r.o.. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú lokalitu, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 - 3 týždne.

Schválené organizácie môžu na našu webovú lokalitu odkazovať takto:

Použitie loga spoločnosti RS - com, s.r.o. alebo iných umeleckých diel na prepojenie nebude povolené bez licenčnej zmluvy na ochrannú známku.

iFrames

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámy, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť proti všetkým nárokom, ktoré sa objavia na vašej webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite by sa nemal(-i) objaviť odkaz(-y), ktorý(-é) môže(-ú) byť interpretovaný(-é) ako hanlivý(-é), obscénny(-e) alebo trestný(-é), alebo ktorý(-é) porušuje(-jú), inak porušuje(-jú) alebo podporuje(-jú) porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vyhradenie práv

Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady odkazovania. Neustálym odkazovaním na našu Webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním.

Odstránenie odkazov z našej webovej stránky

Ak na našej webovej lokalite nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezaručujeme, že informácie na tejto webovej lokalite sú správne, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť, ani nesľubujeme, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiál na nej bude aktualizovaný.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti:

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a z porušenia zákonných povinností.

Pokiaľ sú webová stránka a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.